KATEGORIA: Kursy ogólne

Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole

Dostęp do kursu: 180 dni dostępu
Przegląd Kursu

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie placówki oświatowej. Ponadto w materiale zawarte są prawa i obowiązki nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz obowiązki dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa nauczycieli.

Tematyka szkolenia:

•Przepisy prawa regulujące bezpieczeństwo w szkole
•Obowiązki i prawa nauczyciela, jego zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy, prawa oświatowego oraz prawa karnego
•Sposoby kreowania bezpiecznego środowiska szkolnego
•Znaczenie procedur interwencyjnych oraz wpływ włączenia całej społeczności szkolnej w proces ich tworzenia na uwewnętrznienie obowiązujących norm i zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych
•Zasady współpracy z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości oraz organami ścigania w sytuacjach wskazujących na przejawy łamania prawa
•Zadania w zakresie interwencji oraz mediacji i negocjacji nałożone na zespoły utworzone dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
•Planowanie i realizacja działań naprawczych w oparciu o zasoby szkoły oraz lokalne placówki pomocowe
•Procedury interwencyjne
•Współpraca z policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Kurs e-learningowy odpowiada 16 godzinom szkolenia stacjonarnego.